luni, 19 aprilie 2010

Câmpia Română- caracterizare fizico-geograficâ

Pozitia: în sudul țării;
LIMITE: N – Pod. Getic, Subcarpaţii Curburii, Pod. Moldovei
- S – Lunca Dunării;
- E – Lunca Dunării(Sectorul Baltilor)
- V – Lunca Dunării;
CARACTERISTICI: cea mai mare unitate de câmpie din România ;
altitudinea minima în Campia Siretului Inferior (5 – 6 m);
altitudinea maxima Campia Piteştilor 300 m;
s-a format prin sedimentare (nisipuri şi pietrişuri) într-un fost lac, la sfârşitul orogenezei alpine;
înclinată spre S şi E, lucru indicat de direcţia de curgere a râurilor: Oltul şi Jiul la S, Argeşul spre SE, Ialomiţa spre E, Buzău spre NE;
;acoperită de un strat de loess gros de 40 m care scade de la E la V;
crovuri = mici adâncituri de tasare în loess;
- 3 tipuri de câmpii: înalte(piemontane) se află la contactul cu podişurile şi cu Subcarpaţii (Piteştilor, Târgoviştei, Ploieştilor, Râmnicului), joase (de subsidenţă) se află la altitudini mici (C. Titu, C. Buzăului, C.Siretului Inferior), orizontale, netede (tabulare), cu dune şi crovuri (C. Găvanu-Burdea, C.Boianului, Burnasului, C. Vlăsiei);

Trei sectoare:Vestic (C. Olteniei), între Olt şi Dunăre, Central între Olt şi Argeş si Estic, între Argeş şi Prut;

CLIMA: factorii ce influenţează clima în această zonă sunt:
circulaţia generală a maselor de aer dinspre vest;
circulaţia frecventa (geruri) a maselor de aer din NE;
t.m.a. 10° - 11° C şi sub 10° în zonele sudice;
pp.m.a – 500 – 700 mm/an dar şi 400 – 500 mm/an in est;
vânturile: Crivăţul, Vânturile de Vest, Austrul;
HIDROGRAFIA: Dunărea în S, Jiul, Oltul, Vedea, Dâmboviţa afluent al Argeşului, Mostiştea, Ialomiţa, Călmăţui, Buzău, Siret ,Prutul în NE;
LACURILE: în crovuri, partea estică (dulci: Plopu si sărate: Amara, L. Sărat) ,între dune, sectorul vestic, limane fluviale – Snagov, Căldăruşani, Mostiştea, hidroenergetice: Olt, Dunăre (Ostrovu Mare)
VEGETAŢIA: zona stepei în E, zona silvostepei în S şi E; zona de pădure: etajul stejarului fufos (cer şi gârniţă – sectorul central al C. Române), vegetaţie azonală în SV ;
SOLURILE: molisoluri cu cernoziomuri, argiluvisoluri:cu soluri brune şi brun roşcate;


Niciun comentariu:

Caracteristici ale pernelor cosmetice pentru somn

Cu toții am auzit că somnul este cel mai bun remediu pentru frumusețe. Din păcate, aceasta nu este întotdeauna adevărat, lucru care este ade...